ثبت فروشگاه جدید
http://

لوگوی فروشگاه
انتخاب فایل
راهنمای تصویر لوگو
تصویر لوگوی فروشگاه می بایست در فرمت JPG و پیشنهاد می شود به صورت مربعی با پس زمینه سفید باشد.